Comunicări
Articole scrise de conducerea FNSIF pentru informarea membrilor de sindicate afiliate federației

       În perioada 26-27 aprilie 2018, la Timișoara, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național - C.N. al Federației Naționale Sindicale din Infrastructura Feroviară - F.N.S.I.F. cu următoarea ordine de zi :

      1.Propuneri, dezbateri și adoptare modificări/completări la statutul F.N.S.I.F.;

      2.Desfășurarea de alegeri uninominale ale organelor de conducere – Biroul Permanent – pentru următorul mandat de trei ani, dezbatere și adoptare regulament de alegeri, depunere candidaturi, desfășurare votare și validarea voturilor pentru funcțiile de conducere uninominal alese;

      3.Dezbaterea și analiza situațiilor socio-profesionale și aplicare a CCM în vigoare (2017 – 2018);

      4.Mandat negociere, cu obiective minimale, pentru reprezentantul F.N.S.I.F. în cadrul comisiei de negociere a A.F.T.F. (la care F.N.S.I.F. este afiliată) pentru noul CCM;

      5.Diverse - probleme organizatorice, activitate sindicală pentru perioada următoare.

                                                                                      ***

       1.Modificările la statut au fost necesare având în vedere situația structurii pe ramurile profesionale și a numărului de membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale afiliate la FNSIF, astfel că s-a adoptat cu majoritate simplă faptul că, în ceea ce privește candidatura pentru funcțiile de vicepreședinți – nu va mai fi obligatorie condiția desfășurării activității la o anumită ramură profesională, iar în ceea ce privește candidatura la oricare din funcțiile de conducere uninominal alese (din Biroul Permanent – BP) - dreptul de a candida pentru oricare din membrii/reprezentanții din Consiliul Național ai organizațiilor sindicale afiliate F.N.S.I.F, prezenți la ședința ordinară a Consiliului Național în care se desfășoară alegerile.

         2.Au fost aleși membrii în Biroul Permanent – funcții de conducere uninominal alese – pentru următorul mandat de 3 (trei) ani – după cum urmează:

        - Președinte - Burtan Iulian Marius, IDM dispozitor, stația Roșiori Nord;

        - Prim-vicepreședinte - Dobrin Vasile – operator 1, RRC Timișoara;

        - Secretar General - Ionișor Cristian, operator 1, RRC Craiova;

        - Vicepreședinte - Furică Iustinian, operator 2 , RRC Iași;

        - Vicepreședinte - Petroiu Mihai, operator șef tură, RC Adjud;

        - Vicepreședinte - Ștefanică Gheorghe – operator 2, RRC Craiova;

        - Vicepreședinte (financiar) - Zaharia Petre, tehnician, stația Timișoara Nord.

       3.S-a analizat situația aplicării CCM – concluzii:

        a) - inechități între salariați în urma aplicării noului sistem de salarizare de la intrarea în vigoare a actualului CCM, valabil 2017-2018;

        b) - aplicare neunitară a prevederilor CCM și acordarea diferențiată (de la o sucursală la alta) a drepturilor cuvenite: sporuri, indemnizații concediu de odihnă, alocație de hrană (tichete), etc;

        c) – inechități apărute la acordarea de clase de salarizare în așa-zisa negociere individuală (atât la intrarea în vigoare a CCM, cât și în ianuarie 2018), diferențiat de la o sucursală la alta și diferențiat între ramuri profesionale, netransparent și fără principii clare și coerente, etc;

           Concluziile desprinse vor fi avute în vedere în perioada următoare, când se vor desfășura negocierile pentru noul CCM.

     4.Mandatul pentru negocierea noului CCM la nivel de unitate CNCF CFR SA al reprezentantului F.N.S.I.F. – Burtan Iulian Marius – cuprinde 5 obiective, după cum urmează:

  1. Reintroducerea coeficienților de ierarhizare - negocierea coeficienti de ierarhizare și aplicarea lor conform unei formule de calcul , pentru obținerea unui sistem de salarizare echitabil pentru fiecare angajat/funcție/meserie din cadrul CNCF CFR SA, care să țină seama de principiile de bază ale salarizarii: pregătire profesională, competențe, responsabilități, experiență și volum de muncă, asigurarea dreptului la negociere individuală, precum și de creșterea constantă a salariului de bază minim brut pe țară și de efectele IPC – rata inflației anuale - având ca finalitate o creștere a venitului salarial al angajaților între 15 și 20% (luând în considerare și modificările la Anexa 2).
  2. Analizarea Anexei 2 privind numărul claselor de salarizare pentru fiecare funcție/meserie și reașezarea acesteia, pe o ierarhie salarială care să țină seama de: principiile de bază ale salarizării, organizarea și complexitatea sarcinilor, participarea la activitatea specifică raportată la volumul de muncă, ierarhia profesională execuție/decizie, implicațiile și răspunderile aferente funcțiilor și meseriilor din Anexa 2, etc.
  3. Completarea Contractelor Individuale de Muncă – C.I.M. cu toate elementele constitutive ale venitului salarial, în conformitate cu prevederile legale; completarea prevederilor CIM cu privire la tot ce înseamnă contra-prestație a muncii ce se transformă în sume de bani - drept salarial al angajatului, pe durata contractului individual de muncă și acordarea acestor drepturi în mod unitar pentru toți angajații CFR SA, cu aceeași meserie/funcție/loc de muncă/post de lucru, conform prevederilor legale (Codul Muncii și CCM).
  4. Acordarea tichetelor de masă pentru timpul efectiv lucrat , în cazul orelor suplimentare efectuate de angajați atunci când sunt compensate cu timp liber plătit, în special de către personalul turant și creșterea valorii alocației de hrană – tichet de masă – la valoarea de 15 lei / tichet, conform prevederilor legale.
  5. Acordarea de salarii compensatorii în caz de concedieri colective în funcție de vechimea în muncă și corelat cu nivelul salarizării la momentul concedierii – angajații CFR SA au meserii și pregătire pentru activități specifice sistemului feroviar ce sunt restrictive pe piața muncii, la reîncadrarea în muncă în alte domenii de activitate, în caz de disponibilizari; pentru o protecție socială reală în vederea asigurării intervalului de timp pentru o eventuală reconversie profesională, este imperios necesar asigurarea unui venit decent.

           Mandatul integral, cu motivări, propuneri și argumente pentru fiecare din cele 5 obiective, va fi publicat pe site-ul F.N.S.I.F. imediat ce va depus și înregistrat în comisia de negociere a A.F.T.F.

             5.Activitatea sindicală pentru perioada următoare va avea ca principale obiective și coordonate: negocierea CCM, adoptarea statutului personalului feroviar și continuarea acțiunilor de recunoaștere și acordare a drepturilor angajatilor, membrii de sindicat F.N.S.I.F. - fiind deschiși oricăror forme de dialog și acțiune cu alte organizații sindicale care au aceleași obiective și coordonate.

 

    În urma discuțiilor purtate în legatură cu necesitatea continuării demersurilor pentru susținerea STATULUI, s-a conturat un plan de acțiuni sindicale pentru urmatoarele 3 luni astfel:

     În zilele de 25-26 octombrie 2017, la Timișoara, a avut loc ședința Comitetului Director al Federației Naționale Sindicale din Infrastructura Feroviară - F.N.S.I.F., membră a A.F.T.F., pe ordinea de zi dezbătându-se următoarele probleme:

Hristos a înviat!
  În atașament analiza evoluției salariilor, simulări și propuneri FNSIF la început și pe parcursul negocierilor, propunerea administrației, Anexa 1făcută în 13.04.2017, propuneri FNSIF... și aplicare Anexa 1 propusă de administrație pe Anexa 2 la funcțiile de execuție.
Pe scurt câteva propuneri obligatorii de consemnat și discutat:
  1. În lipsa unei negocieri cu adevărat libere și cu bună credință, acceptarea variantei de Anexa 1 propusă de administrație poate fi luată în discuție numai cu amendamentul introducerii coeficienților de ierarhizare rezultați pentru clasa propusă - față de valoarea de referință de 1450 de lei (clasa1) - salariul de bază minim brut la nivel național, chiar dacă valorile acestor coeficienți sunt mult reduse față de 2013.

Azi 15.03.2017 a avut loc o nouă ședință în vederea continuării negocierii Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2017-2018 la nivel de unitate CNCF „CFR” S.A.

Aceasta sedinta a fost precedată de ședința de negocieri din data de 09.03.2017.

Am făcut această precizare pentru că (credem) este prima oară, în desfășurarea și cronologia negocierilor, când apare o situație nu numai de stagnare a unor negocieri, ci mai mult de întoarcere „în timp” la o situație care se credea a fi fost depășită!